1201 N. Harbor Blvd. Santa Ana, CA 92703 714-265-2888
Sunset Car Company Inc.
1201 N. Harbor Blvd. Santa Ana, CA 92703 714-265-2888

Our Hours

Monday: 9:00 am - 8:00 pm
Tuesday: 9:00 am - 8:00 pm
Wednesday: 9:00 am - 8:00 pm
Thursday: 9:00 am - 8:00 pm
Friday: 9:00 am - 8:00 pm
Saturday: 9:00 am - 7:00 pm
Sunday: 10:00 am - 6:00 pm

Contact Us

Car Story CARFAX